பரம்பொருள்

முக்காலத்தின் முன் தோன்றி
ஒருமையின் பரிமாணமாய்
படைத்தலிலும் அழித்தலிலும்
உணர்வுடைய உயிரினிலும்…
நீரிலும் நெருப்பிலும்
விண்மண் துகள் அணுவினிலும்…
பல கோடி அண்டகளிலும்
அகிலத்தின் அனைத்தினிலும்…

அலை போல் திரண்டு
துகளாய் திரிந்து
நிலைப் பெற்ரொளிறும்
திறன் நிறை ஆற்றலே..

நீக்கமற நிறைந்திருக்கும்
பருப்பொருளே!
மானிடர்தம் கண் காண
கருப்பொருளே!

பெரும் காலவெளியின் துகள்
எனக்கு நீயே தான்
என்றும் பரம்பொருளே!!

Advertisements

Conscious Thoughts!!!

Some simple questions doesn’t have definite answers. Just think about this. When I say ‘me’ or ‘I’, what does it really mean? Does it mean my behavior and characteristics? or my DNAs of the gene packets inside the 46 chromosomes given by my parents, which holds my characteristics encryption codes? or the billions of cells with complex polypeptides that makes up my body? or my consciousness, effected from the neuronal electro-chemical activity in my brain? or the illusions of my world created by the sub conscious mind? or does it really mean anything?

Oh yeah! May be, ‘me’ or ‘I’ invokes the answer for above questions all at once. Whichever answer that was resulted on invocation should collectively mean it. If a word’s meaning is a collection of answers, can we say that the word itself is meaningless, unless it is linked with another word? Are we calling the collection of all those meanings as knowledge? Does Interlinking of all the words or symbols creates an illusion of knowledge which in turn used to understand things?

If there is a possibility to store a book in my brain directly using some future technology and read from it, can I still claim that I’ve acquired the knowledge from the book? Processing the knowledge through the neural network of our brain is what we call understanding? Do we understand the process of understanding while trying to comprehend the process itself?

If Consciousness is experiencing the happening through our sensory receptors, which gets converted into memories that gets triggered later on the purpose of re-linking to experience the current, then if a person forgets almost everything event after events, does he still have consciousness? or What if we were created with all those conscious memories that never actually happened but the universe and the things that it contains was created just an hour ago? What if everything that was happened before is just an illusion?

P.S: I’m not an alien. :p